De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor de school. Een MR heeft tot taak om er voor te zorgen dat alle zaken die met de gang van zaken op school te maken hebben op een goede manier besproken kunnen worden. In de MR zijn het personeel en de ouders vertegenwoordigd.

Alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De Medezeggenschapsraad treedt op ter vertegenwoordiging van de ouders.

De oudergeleding bestaat uit:

Edwin Hollander
Dolly Oosterhuis
Hillebrand Groen

Het personeel wordt vertegenwoordigd door:
vacature
Vera Mulder
Laura Wienia

Contact: mr.palet@proloog.nl

Kom langs om de sfeer te proeven!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.