Ons onderwijs

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school is een onderdeel van het IKC en daardoor verbonden met de peuter- en buitenschoolse opvang. 

Iedereen is welkom 

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met als uitgangspunt homogene groepen. Dit betekent dat kinderen met hetzelfde niveau bij elkaar in één groep zitten. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning of het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

Onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat elke leerling tenminste de basisstof beheerst. Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen: een plusgroep voor kinderen die weinig instructie nodig hebben, de basisgroep en een groep die extra instructie nodig heeft. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep.

We werken met een groepsoverzicht en groepsplannen op de hoofdvakken. Mocht het nodig dan zijn stellen we een handelingsplan op om te zorgen dat leerlingen op het gewenste niveau presteren. Door het gebruik van het observatie- en registratiesysteem Digikeuzebord en Kleuterplein voor de kleuters krijgen de jongste kinderen het juiste aanbod en worden de doelen ambitieus doch realistisch opgesteld. Vanaf groep 3 doen we dit door de CITO-toetsen af te nemen.

Zelfstandig werken

Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid. Dit is van belang voor het zelfstandig werken, zelf kiezen van activiteiten en het plannen van opdrachten. Dit stimuleren we op school door in de groepen gebruik te maken van een stoplicht of zelfstandigwerkblokjes en in de kleutergroepen en groep 3 ook het planbord.

Brede ontwikkeling

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wij vinden met name de vakken taal en rekenen van belang,. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Daarom besteden we naast kennisoverdracht aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Onze slogan is:

Het Palet geeft kleur aan de basis!

 

Dagopvang 0-4 jaar

In ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een speciaal ingerichte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten van stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep peuters 2-4 jaar

Vier ochtenden in de week wordt er peuteropvang georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Peuters kunnen onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers twee of drie ochtenden spelen. Zo kunnen ze wennen aan het omgaan met elkaar en wordt de overgang naar school soepeler.
Meer informatie

Openbaar basisonderwijs 4-13 jaar

Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen, waarbij wordt gekeken welke instructie zij nodig hebben. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep. Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

We bieden voorschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een plezierige en veilige omgeving. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Naast VSO en BSO bieden we ook vakantieopvang.