Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor de school. Een MR heeft tot taak om er voor te zorgen dat alle zaken die met de gang van zaken op school te maken hebben op een goede manier besproken kunnen worden. In de MR zijn het personeel en de ouders vertegenwoordigd.

Alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De Medezeggenschapsraad treedt op ter vertegenwoordiging van de ouders.

De oudergeleding bestaat uit:

  • vacature
  • Yldiz Düs
  • Hillebrand Groen


Het personeel wordt vertegenwoordigd door:

  • Anniek van Hessen
  • Vera Mulder
  • Laura Wienia

Contact: mr.palet@proloog.nl

Dagopvang 0-4 jaar

In ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een speciaal ingerichte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten van stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep peuters 2-4 jaar

Vier ochtenden in de week wordt er peuteropvang georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Peuters kunnen onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers twee of drie ochtenden spelen. Zo kunnen ze wennen aan het omgaan met elkaar en wordt de overgang naar school soepeler.
Meer informatie

Openbaar basisonderwijs 4-13 jaar

Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen, waarbij wordt gekeken welke instructie zij nodig hebben. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep. Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

We bieden voorschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een plezierige en veilige omgeving. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Naast VSO en BSO bieden we ook vakantieopvang.