Pedagogische visie

In deze video leggen de kinderen uit hoe we met elkaar omgaan: 
Pedagogische visie van IKC Het Palet - YouTube

In deze video gaan de kinderen in op het aanspreken op elkaars gedrag: 
Open communicatie op IKC Het Palet - YouTube

Onze pedagogische visie

De ontwikkeling als mens staat voor IKC Het Palet centraal. We hebben normen en waarden waarnaar we met elkaar leven. We zorgen gezamenlijk voor een veilig klimaat met ontspanning en plezier waar iedereen gehoord en gezien wordt. Daarbij hebben we een koel hoofd en warm hart: we handelen met verstand en gevoel. We communiceren open met elkaar, waarbij de gouden driehoek kind-ouder-IKC centraal staat. Hierbij zijn onze spelregels het middel om ons hieraan te houden.

Onze kernwaarden

School en opvang werken samen vanuit een gezamenlijk visie die bedacht is door ouders, leerlingen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. We werken vanuit de volgende kernwaarden: 

 • Veiligheid
 • Communicatie
 • Samenwerken
 • Vertrouwen
 • Passie

Ontwikkeling als mens

We geven de ruimte om kinderen te laten worden wie ze zijn, zoals het motto van Proloog luidt. Door aandacht aan de persoonlijkheidsontwikkeling te geven willen we dat kinderen zichzelf leren kennen en verantwoordelijkheid willen en durven nemen voor zichzelf. We hebben aandacht voor het kind als individu en als onderdeel van een groep. We moedigen hen daarbij aan een eigen mening te vormen en te luisteren naar meningen van anderen. We leren hen omgaan met zowel hun successen als de teleurstellingen en bereiden ze op die manier voor op een goede plek in de samenleving. Het pedagogische doel om kinderen te laten ontwikkelen als mens staat centraal in onze waarden en normen en de uitwerking daarvan.

Onze waarden en normen

Het Palet heeft waarden en normen die leidend zijn in het omgaan met elkaar. Daaronder verstaan we:

 • We zijn allemaal gelijkwaardig
 • We hebben allemaal gelijke kansen 
 • We gaan respectvol met elkaar om
 • We helpen elkaar
 • We gaan uit van het positieve
 • We horen en zien elkaar

Gehoord en gezien worden

Er is voor iedereen ruimte om zichzelf te zijn. Daarbij merken we elkaar op. We zien en horen elkaar echt. We proberen te begrijpen waarom een ander iets doet. We hebben aandacht voor het kind en elkaar.

Veilig gevoel

Bij het veilige gevoel hoort dat kinderen en volwassenen zich welkom voelen. We kunnen bij elkaar terecht, gaan respectvol met elkaar om en houden rekening met elkaar. We bieden rust, regelmaat en duidelijkheid. Het veilige gevoel is een voorwaarde voor kinderen om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Ontspanning en plezier

We zorgen voor variatie in het programma, zodat we werk en ontspanning afwisselen. We bieden ruimte voor humor, blijheid, uitproberen en fouten maken. We spelen, leren en groeien samen op.

Koel hoofd en warm hart

We houden rekening met gevoelens van onszelf en anderen en we handelen met verstand. We denken eerst voordat we wat doen.

Open communicatie

We zorgen voor ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en houden de lijntjes kort. We nemen daar de tijd voor, zijn eerlijk en respectvol en tonen begrip voor elkaar. We zoeken naar een gemeenschappelijke taal, zodat we elkaar snappen. We durven elkaar aan te spreken.

Gouden driehoek 

We hechten veel waarde aan de relatie tussen kind, ouders en professionals. We hebben elkaar nodig en mogen ook verwachtingen van elkaar hebben. Er is sprake van een partnerschap waaraan ieder zijn/haar bijdrage levert. We trekken samen op, hebben vertrouwen in elkaar en tonen betrokkenheid.

Spelregels

De spelregels zijn het middel om kinderen, professionals en ouders te laten houden aan onze kernwaarden. Het geeft zichtbare duidelijkheid en geeft onze grenzen aan. Ook geeft het de mogelijkheid om elkaar aan onze waarden en normen te herinneren.

De belangrijkste spelregels luiden als volgt:

 1. We laten iedereen in zijn/haar waarde
 2. We spreken rustig en laten elkaar uitspreken
 3. We gebruiken geen kwetsende en bedreigende (lichaams-)taal
 4. Verschil van inzicht wordt op een rustige plaats zonder toehoorders besproken
 5. We helpen elkaar en blijven positief
 6. De volgende gedragingen accepteren we niet:
 • fysiek geweld
 • intimidatie en bedreiging (verbaal, fysiek en via sociale media) 
 • pesten, treiteren en/of chantage
 • seksuele intimidatie en misbruik
 • discriminatie en racisme 
 • vernieling, diefstal en heling
 • (religieus) extremisme
 1. We houden ons aan de KiVa-regels

Note: Worden onze kernwaarden niet in acht genomen, dan mag men elkaar daarop aanspreken. Mocht men er toch niet uitkomen, dan wordt dit gemeld bij de directie.

Dagopvang 0-4 jaar

In ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een speciaal ingerichte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten van stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep peuters 2-4 jaar

Vier ochtenden in de week wordt er peuteropvang georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Peuters kunnen onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers twee of drie ochtenden spelen. Zo kunnen ze wennen aan het omgaan met elkaar en wordt de overgang naar school soepeler.
Meer informatie

Openbaar basisonderwijs 4-13 jaar

Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen, waarbij wordt gekeken welke instructie zij nodig hebben. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep. Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

We bieden voorschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een plezierige en veilige omgeving. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Naast VSO en BSO bieden we ook vakantieopvang.